About US

Executive Members

Office Bearers
Chairman Shri Mandar Vinze
Past Chairman Shri M. S. Shendkar
Chairman Elect Shri S. V. Gophan
Vice – Chairman Shri J.R. Hiremath
Vice – Chairman Shri U. B. Kale
Hon. Secretary Shri Bikash Ghose
Joint Secretary Shri C. Khade
Hon. Treasurer Shri Vasant Shekhar
Joint Treasurer Shri Sarang Matade
Members
Shri B. B. Mate Shri Gautam Kulkarni
Shri K A Nerurkar Shri S.M. Phansalkar
Shri M. L. Khatri Mrs K. J. Umrani
Mr R Sankarlal Mr Amit Deshpande
Mr Rahul Kulkarni Mr Deepak Sonar
Mr Vikas Behari Mr Tanmay Pangare